Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem sklepu pod nazwą Depicare (właściciel: Mariposa S.C.REGON:142934280, NIP: 5222978878, ul. Twarda 62A, 00-818 Warszawa)mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.depicar.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na usługę, którą jest zainteresowany. Wybranausługa zostaje zamówiona za pomocą opcji „KOSZYK”, a następnie w części „ZAMÓWIENIE”, wskazuje adres odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym www.depicare.plnie jest potrzebna rejestracja.
 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym www.depicare.pl.
 5. W zamówieniu, Klient wskazuje:
 6. zamawianą usługę i liczbę sztuk;
 7. uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.;
 8. sposób płatności;
 9. dane kontaktowe: numery telefonów, email;
 10. Po złożeniu zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Dostawcą usługi.
 11. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość usług.
 12. Realizacja usługi jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w salonie Mariposa, ul. Twarda 62A, Warszawa.
 13. Zamówienie jest realizowane w dowolnym czasie, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od dokonania transakcji.
 14. Umowienie wizyty odbywa się za pośrednictwem telefonu – 791 – 304 – 301.
 15. Sklep Internetowy www.depicare.plnie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia, wynikającej z błędnie podanego przez Klienta numeru zamówienia. Realizacja usługi odbywa się w godzinach pracy salonu Mariposa.

Ceny

 1. Sklep Internetowy www.depicare.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.depicare.pli oferuje usługi znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego www.depicare.pl:
 3. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 4. zamieszczone przy oferowanej usłudze.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego www.depicare.plprzy usłudze w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.depicare.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru usług i formy płatności.
 7. Sklep Internetowy www.depicare.plzastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

 

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia.
 2. Zmian można dokonać wyłącznie kontaktując się z Dostawcątelefonicznie (tel. 791 – 304 – 301) bądź mailowo: kontakt@depicare.pl
 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.
 4. Klient może zrezygnować z dokonanego zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Warunkiem rezygnacji jest nie skorzystanie z wykupionych wcześniej usług.

Płatności

 1. Zapłaty za usługę, można dokonać osobiście gotówką, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym.
 2. Płatności można dokonać:

o    kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB;

o    elektronicznym transferem bankowym większości banków w Polsce;

o    tradycyjnym przelewem bankowym.

 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.depicare.pli wpływie płatności na konto …………………..pl.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
 3. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie przelewy24.pl

 

Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie usługi dostępne w Sklepie Internetowym www.depicare.pl objęte są gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Sklep Internetowy www.depicare.plw ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy www.depica.plrozpatrzył reklamację jestdostarczenie do firmy Mariposa S.C.pisemnej reklamacji.
 4. W przypadku odesłania reklamacji do Mariposa S.C. za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy www.depicare.pl  nie zwróci należności za przesyłkę.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy www.depicare.plzwróci należność za reklamowaną usługę w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym www.depicare.plKlient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego www.depicare.ploraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.depicare.plmają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep www.depicare.pl
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego www.depicare.plnie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez www.depicare.pljego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Obecność usług w cenniku Sklepu Internetowego www.depicare.plnie oznacza dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane – w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy www.depicare.pl
 3. Sklep Internetowy www.depicare.plnie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.depicare.plsą ważne tylko w ofercie internetowej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1stycznia 2018r.
 7. Sklep Internetowy www.depicare.plzastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.depicare.pl
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Mariposa S.C.